O firmie Regulamin Logowanie Kontakt

Pierwszy w Polsce rejestr najemców

rejestracja najemców w ogólnopolskiej bazie
kompleksowe raporty o najemcach
zapewniamy bezpieczeństwo transakcji
wpisz najemcę sprawdź najemcę warto wiedzieć dokumenty


Wybierz rodzaj: Osoba fizyczna: Firma

Imię: *
Nazwisko: *
Firma: *
Ulica: *
Numer posesji: *
Numer lokalu:
Kod pocztowy: *
Miasto: *
NIP:
Telefon
E-mail (login): *
Hasło (co najmniej 8 znaków) : *
Powtórz hasło: *
Regulamin:

SPRAWDŹ KOMU CHCESZ WYNAJĄĆ MIESZKANIE

 

UNIKAJ NIERZETELNYCH NAJEMCÓW

 

 

Regulamin serwisu

www.rejestrnajemcow.pl

 

Rozdział I. Postanowienia wstępne.

 1. Właścicielem serwisu www.rejestrnajmecow.pl jest firma RejestrNajemców.pl, adres do doręczeń: skrytka pocztowa 239, 90-001 Łódź.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.rejestrnajemcow.pl.
 3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z serwisu, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Przed korzystaniem z usług serwisu należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin.
 4. Rejestracja oraz korzystanie z serwisu www.rejestrnajemcow.pljest jednoznaczne z akceptacją wszystkich warunków, jakie zostały określone w niniejszym Regulaminie.
 5. Dane, informacje zamieszczone na stronie serwisu mają służyć obronie społecznie uzasadnionego interesu.
 6. Serwis udziela informacji o zachowaniach najemców podanych zgodnie z opinią Użytkowników zgłaszających najemców.
 7. Serwisu udostępnia możliwość zgłaszania najemców i przechowywanie informacji (opinii), opisujących zachowania najemców (zdaniem Użytkownika) na stronie serwisu.
 8. Użytkownik zgłaszając najemcę oraz udzielając informacji (opinii) o najemcy jest odpowiedzialny za ich prawdziwość i rzetelność.
 9. W szczególności zabronione jest wykorzystywanie serwisu do zamieszczania danych oraz informacji mających na celu:
  • - poniżenie lub wyrządzenie szkody,
  • - wprowadzenie lub mogących prowadzić w błąd,
  • - naruszenie przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub niniejszego Regulaminu.
 10. Brak informacji o najemcy w serwisie oznacza tylko i wyłącznie tyle, że żaden z Użytkowników takiej informacji (opinii) o najemcy nie umieścił i nie gwarantuje to pełnego bezpieczeństwa transakcji z takim najemcą.
 11. Usługodawca świadczy usługę drogą elektroniczną, na co Użytkownik wyraża zgodę.
 12. Kontakt z serwisem odbywa się za pośrednictwem wbudowanego w stronę formularza kontaktowego.
 13. W celu korzystania z serwisu koniecznie jest posiadanie urządzenia pozwalającego na połączenie z siecią Internet, dostępu do Internetu oraz oprogramowania umożliwiającego przeglądanie stron internetowych: Internet Explorer 7 lub nowszy, Firefox 3.5 lub nowszy, Opera 10 lub nowsza, Google Chrome 5 lub nowsze.

 

Rozdział II. Definicje.

 1. Osoba korzystająca z usługi „Wpisz Najemcę” jest Użytkownikiem.
 2. Osoba korzystająca z usługi „Sprawdź Najemcę” jest Użytkownikiem.
 3. Użytkownik jest zobowiązany każdorazowo przed rozpoczęciem korzystania z serwisu do zapoznania się z Regulaminem i jego akceptacji. Treść Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie wszystkim Użytkownikom na stronie internetowej pod adresem www.rejestrnajemcow.pl. W przypadku wątpliwości, co do interpretacji postanowień Regulaminu należy zwrócić się o wyjaśnienie do serwisu.
 4. Użytkownikiem może być osoba fizyczna, która skończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 5. Przez informacje należy rozumieć opinię.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika jakichkolwiek danych i informacji (opinii) naruszających zasady niniejszego Regulaminu lub przepisy prawa.

 

Rozdział III. usługi.

 1. Serwis zawiera następujące funkcje:
  • - „Wpisz Najemcę” – umożliwia dodanie najemcy do Rejestru Najemców oraz zamieszczenie przez Użytkownika informacji (opinii), opisującej zachowania najemcy.
  • - „Sprawdź Najemcę” – umożliwia uzyskanie przez Użytkownika informacji czy najemca został wpisany do Rejestru Najemców a w przypadku wpisanego najemcy także informacji (opinii) o najemcy.
 2. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczna przy użyciu serwisuwww.rejestrnajemcow.plpolegające na:
  • a) Udostępnieniu serwisu, w celu zamieszczania i przechowywania informacji, opisujących zachowanie najemcy w zakresie:
   • - opłacania czynszu,
   • - opłacania opłat eksploatacyjnych,
   • - terminowego opuszczenia lokalu,
   • - pozostawienia wyposażenia w należytym stanie,
   • - pozostawienie lokal w należytym stanie technicznym,
   • - podania błędnych danych,
   • - naruszenia porządku domowego,
   • - inne.
  • b) Udzielaniu informacji w formie raportu czy najemca jest wpisany do Rejestru Najemców, a przypadku wpisanego najemcy do Rejestru Najemców również informacji o najemcy.
 3. Usługa dotycząca „Wpisz Najemcę” jest płatna.
 4. Informacja (opinia) jest własnością Użytkownika zgłaszającego najemcę.
 5. Usługa dotycząca „Sprawdź Najemcę” jest płatna.
 6. Wysokość opłat za poszczególne usługi są publikowane na stronie serwisu w zakładkach „Wpisz Najemcę” i „Sprawdź Najemcę”.
 7. Użytkownicy w serwisie są anonimowi i nie są widoczni dla innych Użytkowników.

Funkcja „Wpisz Najemcę”

 1. Do korzystania z funkcji „Wpisz Najemcę” wymagana jest rejestracja Użytkownika.
 2. Użytkownik dokonujący rejestracji w serwisie w pełni akceptuje jego regulamin oraz oświadcza, że dane podane przez niego są zgodne z prawdą.
 3. Korzystanie z funkcji „Wpisz Najemcę” odbywa się w następujący sposób:
  • - Użytkownik rejestrując się wypełnia formularz rejestracyjny.
  • - Użytkownik dodając najemcę wypełnia formularz zgłoszeniowy najemcę.
 4. Wszystkie dane podawane przez Użytkownika przy zgłaszaniu najemcy jak i w czasie korzystania z serwisu muszą być zgodne z prawdą. Za skutki podania nieprawdziwych danych lub też zatajenia prawdziwych danych, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich jak i Usługodawcy.
 5. Serwis ma prawo odmówić rejestracji przesłanej informacji bez jakiegokolwiek uzasadnienia.
 6. Serwis nie musi informować Użytkownika zarówno o dodaniu jego informacji jak i jej odrzuceniu, usunięciu.
 7. Użytkownik nie ma możliwości usunięcia zgłoszonego najemcy oraz udzielonych informacji (opinii) o najemcy, możliwe jest to jedynie przez Usługodawcę w trybie zgłoszenia za pomocą formularza kontaktowego wbudowanego w stronę serwisu.

Funkcja „Sprawdź Najemcę”

 1. Do korzystania z funkcji „Sprawdź Najemcę” wymagana jest rejestracja Użytkownika.
 2. Korzystania z funkcji „Sprawdź Najemcę” odbywa się w następujący sposób.
  • - Użytkownik rejestrując się wypełnia formularz rejestracyjny.
  • - Użytkownik sprawdzając najemcę wypełnia formularz zapytania o najemcę.
 3. Wszystkie dane podawane przez Użytkownika przy sprawdzaniu najemcy jak i w czasie korzystania z serwisu muszą być zgodne z prawdą. Za skutki podania nieprawdziwych danych lub też zatajenia prawdziwych danych, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich jak i Usługodawcy.

 

ROZDZIAŁ IV. ZGODA UŻYTKOWNIKA NA KORZYSTANIE Z INFORMACJI.

 1. Użytkownik dodając najemcę do Rejestru Najemców jednocześnie udziela informacji (opinii) o najemcy.
 2. Użytkownik udzielając informacji (opinii) o najemcy, wyraża nieodpłatną, bezterminową i nieodwołalną zgodę na korzystanie z informacji (opinii) o najemcy przez serwis www.rejestrnajemcow.pl.
 3. Z wyżej wymienionych tytułów Użytkownik nie będzie podnosił żadnych roszczeń względem serwisu www.rejestrnajemcow.pl.

 

Rozdział V. Odpowiedzialność usługodawcy.

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za otrzymane i przechowywane dane oraz informacje (opinie), w tym informacje zamieszczone przez funkcję „Dodaj Najemcę”, jeśli nie wie o bezprawnym charakterze informacji (opinii), a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze informacji (opinii) niezwłocznie uniemożliwili dostęp do tych informacji.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • - Wszelkie szkody wynikłe z korzystania z serwisu.
  • - Brak prawdziwości, rzetelności informacji i danych podawanych przez Użytkowników.
  • - Informacje i dane otrzymane przez Użytkownika oraz za skutki ich wykorzystania.
  • - Szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej.
  • - Utratę danych zgromadzonych przez serwis spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania Użytkowników, osób trzecich.
  • - Działania Użytkowników polegające na zbieraniu informacji i danych osobowych niezgodnych z prawem i następnie ich przetwarzanie, w szczególności udostępnianie osobą nieupoważnionym w sposób niezgodny z przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Wyłączną odpowiedzialność za wszelkie zamieszczone i przechowywane w serwisie ww.rejestrnajemcow.pl informacje i dane ponoszą Użytkownicy.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia wynikłe z:
  • - Niedostosowania się Użytkownika do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z serwisem.
  • - Braku możliwości dostępu do serwisu, wynikającego z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym uniemożliwienia dostępu do serwisu przez podmiot świadczący usługi.
  • - Siły wyższej, działań wojennych, ataku terrorystycznego, pożaru lub zalania serwerowni, ataku hakerskiego.
  • - Awarii, dostawców Internetu, przyczyn leżących po stronie podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne, bankowe, utrzymywania domen i inne podobne usługi.
  • - Przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w szczególności niewłaściwego lub sprzecznego z prawem (w tym Regulaminem) korzystania z serwisu.
  • - Niezamierzonych błędów czy luk bezpieczeństwa w oprogramowaniu serwisu.
  • - Przyczyn leżących po stronie innego oprogramowania niż serwis.
  • - W innych przypadkach określonych w Regulaminie.
 5. Usługodawca wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z serwisu i udostępniane przez niego usługi odbywają się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w nim dane oraz informacje, a także dostarczane za pośrednictwem serwisu usługi nie są objęte gwarancją, co do ich wartości, użyteczności i zupełności.
 6. Informacje zawarte na serwisie nie mogą być traktowane jako pewne źródła informacji, mają charakter opinii Użytkowników.
 7. Usługodawca nie odpowiada za wady i jakość oferowanych usług.
 8. Serwis nie utożsamia się, ani nie odpowiada za utworzone przez Użytkowników konta oraz za wszelkie zamieszczone w nich dane i informacje (opinie). W związku z powyższym, serwis nie ponosi również żadnej odpowiedzialności także za utworzone konta fikcyjne.
 9. Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca nie jest zobowiązany do sprawdzenia przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych, informacji.
 10. Osoba, która uważa, że informacja (opinia) ma charakter bezprawny, powinna zgłosić ten fakt Usługodawcy składając reklamacje, korzystając z wbudowanego w stronę formularza kontaktowego, zgodnie z trybem postępowania reklamacyjnego.
 11. Usługodawca w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwi dostęp do tych danych, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 12. Usługodawca w przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika, uniemożliwi dostęp do tych danych, Usługodawca nie odpowiada względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.

 

Rozdział VI. odpowiedzialność użytkownika.

 1. Użytkownik, który zamieścił informację (opinię) poprzez funkcję „Wpisz Najemcę” ponosi wszelką odpowiedzialność za jego szeroką pojętą treść, w szczególności za prawdziwość i rzetelność informacji (opinii) oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownik, który zamieścił informację sprzeczną z prawem, zobowiązany jest do naprawienia szkody, którą osoba trzecia poniosła na skutek zamieszczenia tej informacji, w pełnej wysokości.
 3. Jeśli całość lub część szkody, którą osoba trzecia poniosła na skutek zamieszczenia informacji sprzecznej z prawem, pokrył Usługodawca, może on dochodzić od Użytkownika, który tą treść zamieścił, regresu w pełnej wysokości. Ponadto Użytkownik obowiązany jest do naprawienia wszelkich innych szkód, które Usługodawca poniósł wskutek zamieszczania takiej informacji, zarówno majątkowych jak i niemajątkowych (utrata renomy, dobrego imienia).

 

Rozdział VII. zobowiązania stron.

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z usług w tym z informacji zawartych w serwisie wyłącznie we własny imieniu i na własne potrzeby. W związku z tym pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej nie ma prawa do udostępniania, przekazywania i ujawniania informacji uzyskanych z serwisu ich części i elementów w tym opinii i danych w jakiejkolwiek postaci i formie.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do nie ujawniania innym osobą, w tym sprawdzanym osobą i firmą, serwisu jako źródło uzyskania informacji.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji związanych z realizacją usług serwisu, obowiązek ten jest nieograniczony w czasie.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż w związku z brakiem możliwości weryfikacji otrzymywanych danych i informacji, mogą nie być one rzetelne, wartościowe. W związku z tym, Użytkownik oświadcza, że nie będzie z tego tytułu podnosił żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy, a szczególności o wypłatę odszkodowania lub kwot utraconych korzyści.
 5. W przypadku wystąpienia przeciwko Usługodawcy przez osobę trzecią z roszczeniem wynikającym z naruszenia jej prawa przez zamieszczenie informacji sprzecznej z prawem, Użytkownik, który ją zamieścił, zobowiązany jest do ich zaspokojenia i zwolnienia Usługodawcy z obowiązku świadczenia z tego tytułu.
 6. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osobę trzecią roszczeń wynikających z powyższego tytułu przeciwko Usługodawcy, Użytkownik, który tą informację zamieścił, zobowiązany jest do przystąpienia w procesie do Usługodawcy i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału w sprawie.
 7. Serwis zobowiązuje się wykonywać usługi z należytą starannością i dokładnością na zasadach określonych w Regulaminie.
 8. Serwis zobowiązuje się do zachowania ochrony danych osobowych, zapewnieniu dostępu do treści powierzonych danych osobowych oraz ich poprawiania zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

Rozdział VIII. Dane osobowe i polityka prywatności.

 1. Serwis nie udostępnia oraz nie sprzedaje zarówno firmom, jak i osobom prywatnym danych osobowych Użytkowników.
 2. Do korzystania z usług serwisu konieczne jest podanie danych osobowych.
 3. Administrator zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 5. Dane osobowe są chronione przed ich udostępnieniem osobą nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz ich zniszczeniem poprzez odpowiednie ich zabezpieczenia organizacyjne i techniczne.

 

Rozdział IX. Tryb postępowania reklamacyjnego.

 1. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania usługi przez Usługodawcę lub, gdy jest realizowana niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, można złożyć reklamację drogą elektroniczną za pomocą wbudowanego w stronę formularza kontaktowego.
 2. W wiadomości należy wypełnić wszystkie wymagane dane.
 3. Jeśli zgłoszenie reklamacyjne nie zawiera wszystkich elementów, Usługodawca przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji.
 5. Osoba składająca reklamacje otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu kontaktowym.
 6. Brak rozpatrzenia reklamacji w tym terminie nie oznacza uznania reklamacji przez Usługodawcę.
 7. Prawo do dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń przeciwko Usługodawcy przysługuje po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

 

ROZDZIAŁ X. Prawa autorskie.

 1. Serwis www.rejestrnajemcow.pl jest chroniony na podstawie ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskich i prawach pokrewnych.
 2. Baza danych serwisu www.rejestrnajemcow.pl jest chroniona na podstawie ustawy z dnia 27.07.2001 r. o ochronie baz danych.
 3. Wyłączne prawa autorskie przysługują Usługodawcy do wszelkich materiałów, formularzy, wzorów pism i innych treści zawartych na stronie www.rejestrnajemcow.pl.
 4. Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na stronie www.rejestrnajemcow.pl jest dopuszczalne tylko dla celów współpracy ze serwisem i tylko na własne potrzeby Użytkownika serwisu. Kopiowanie, przekazywanie oraz udostępnianie odpłatnie lub nieodpłatnie osobom trzecim treści znajdujących się na stronach www.rejestrnajemcow.pl jest zabronione.
 5. W odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów udostępnionych Użytkownikowi serwisu lub Użytkownikowi Internetu na stronie www.rejestrnajemcow.pl, podlegają one ochronie prawa autorskiego, nie jest dopuszczalne wykorzystanie ich w celu prowadzenia przez Użytkownika serwisu lub Użytkownika Internetu działalności konkurencyjnej wobec Usługodawcy.

 

Rozdział XI. Postanowienia końcowe.

 1. Użytkownik nie może przenieść praw jak i obowiązków wynikających z korzystania z Usługi, zarówno w części jak i w całości.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeniesienia w części lub całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników i innych osób.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej serwisu. Zmiana nie dotyczy postępowań wywołanych zgłoszeniem naruszenia („reklamacji”), jeśli zgłoszenie doręczono Usługodawcy przed zmianą Regulaminu, stosuje się do tego zgłoszenia przepisy dotychczasowe.
 4. Usługodawca może w każdym czasie zaprzestać świadczenia usług.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu serwisu, w przypadku bieżącej obsługi serwisu oraz jego oprogramowania, aktualizowania oprogramowania, wprowadzania nowych funkcjonalności, prac konserwacyjnych. Bieżąca przerwa techniczna polega na czasowym wyłączeniu działania serwisu lub niektórych jego funkcji. Usługi będą realizowane po zakończeniu tejże przerwy. Za zdarzenia wynikłe z powyższych Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Usługodawca ma prawo czasowego ograniczania funkcji serwisu, udostępniania ich w wybranych godzinach lub wprowadzania ograniczeń na ilość, jeżeli brak limitów mógłby negatywnie wpłynąć na ciągłości i stabilność świadczonych usług.
 7. Prawem właściwym dla świadczenia usług drogą elektroniczną jest prawo polskie.
 8. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2012 r.
Oświadczam, że podane dane oraz informacje są zgodne z prawdą.
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu i w pełni akceptuję jego treść.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu prowadzenia Rejestru Najemców.
* - pole obowiązkowe
     Copyright © 2012 www.rejestrnajemcow.pl